محاسبه کرایه

کرایه های موجود در این سایت بر اساس اعلام اداره حمل و نقل کالای استان اردبیل اعمال شده است و با سامانه کنترل برنامه مشابه می باشد.

در کرایه مصالح ساختمانی تفاوتی وجود دارد که می توانید با اداره کالا تماس گرفته و از جزئیات دقیق آن مطلع شوید.

باتوجه به اینکه کالا سیمان از سبد حمایتی دولت خارج و بصورت آزاد عرصه می گردد، کرایه حمل این محصول نیز همانند کالای عمومی محاسبه گردیده است

کد مبدا

کد مقصد

کد بارگیر

محاسبه کرایه