محاسبه کرایه

توجه: از تاریخ 1401/02/10 کرايه هاي سازمان افزايش يافته و در سامانه اعمال شده است. در حال حاضر ميزان اعلام شده حدود 35 درصد است و در اسن سايت هم به ميزان اعلامي افزايش داديم. ولي احتمال تغيير در آنها وجود دارد بنابراين قطعي نبوده و در روزهاي آينده منتظر پيامهاي بعدي باشيد. باتشکر سرابیان

Untitled Document
 Untitled Document

توجه نمایید

Untitled Document
Untitled Document

Created by

Mohsen Sarabian

V: 000209-1